Werking

UW TAX SHELTER INVESTERING -

Promotionele communicatie.
De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een positief advies over het product.

Tax Shelter, fiscaal voordeel van de FOD Financiën gedurende reeds meer dan 15 jaar !

Casa Kafka Pictures legt de evolutie uit van deze fiscale incentive voor Belgische vennootschappen.
Sinds 2003 heeft de Belgische Staat een regeling om ondernemingen die investeren in de audiovisuele sector onder bepaalde voorwaarden belastingvrijstellingen te verlenen. Die regeling werd in het Belgische recht ingeschreven onder artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 1992). Een belangrijke hervorming van deze regeling werd van kracht op 1 januari 2015. Deze hervorming wil • de investeerder beter beschermen • de bedragen verhogen die daadwerkelijk aan de productie besteed kunnen worden • de regeling beter controleren om het voortbestaan ervan te waarborgen. In 2017 werd die wet uitgebreid tot de ‘podiumkunsten’.
Website FOD Financiën - Tax Shelter

Voor wie is de regeling bestemd?

Voor Belgische vennootschappen die voldoende winst maken.

Een Tax Shelter investering verleent een fiscale vrijstelling ten belope van 421% (AJ 2021 en 2022) van de gestorte sommen.

Wie komt tussen bij de Tax Shelter?

Casa Kafka Pictures is een Belgische tussenpersoon op het vlak van Tax Shelter die door de FOD Financiën is erkend.

Gesterkt door haar unieke aanpak neemt Casa Kafka Pictures vandaag een belangrijke plaats in op de markt voor Tax Shelter-bemiddeling, en biedt de investeerders een bijkomende dimensie aan, die van de Belgische creatie. Zij is actief zowel op de audiovisuele markt als op de markt van de podiumkunsten.

Voor welke bedragen?

 • Minimum 3.000 euro.
 • Maximum 475.059 euro (AJ 2021 en 2022). 
 • Het vrijgestelde bedrag bedraagt maximum 50% van de belastbare gereserveerde winst. Een investering in Tax Shelter beperkt dus het bedrag dat als dividend kan worden uitgekeerd in het jaar van ondertekenen van de raamovereenkomst (en ook van de volgende jaren, tot het jaar waarin het Tax Shelter-attest ontvangen wordt).
 • De fiscale vrijstelling is beperkt tot 2.000.000 euro (AJ 2021 en 2022) .
0
Stappen van uw Tax Shelter investering
 • Raamovereenkomst Luik I

  Investeerder ondertekent origineel en bezorgt dit aan Casa Kafka Pictures

  Casa Kafka Pictures bezorgt dit ondertekend terug aan Investeerder

 • Raamovereenkomst Luik II  +  Verzekering

  Casa Kafka Pictures bezorgt het Luik II aan Investeerder

  Hiermee kan Investeerder zijn fiscaal voordeel  inbrengen in boekhouding

 • Storting van de Tax Shelter

  De Investeerder voert de storting van z’n Investering uit, met vermelding van de gestructureerde mededeling

 • Uitbetaling van de Premie

  De Premie wordt uitbetaald op het rekeningnummer van Investeerder

  Het bedrag van de Premie zal zodra de Investering gestort is op een door Casa Kafka Pictures geopende

  rubriekrekening op naam van de Investeerder bij Belfius geplaatst worden om de Investeerder te

  garanderen dat deze uitbetaald zal worden na 18 maanden.

 • Tax Shelter Attest

  Casa Kafka Pictures bezorgt het Attest aan Investeerder

  Investeerder bezorgt deze aan belastingsdienst

  Het Tax Shelter Attest wordt afgeleverd ten laatste op 31/12 van het 4de jaar volgend op de ondertekening

  van Luik II van de Raamovereenkomst.

Een bij wet potentieel rendement van 9,76%

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er risico’s zijn en raden u aan om vóór elke investeringsbeslissing contact op te nemen met uw adviseur. Wij verzoeken u om onze Prospectus, goedgekeurd op 27 juli 2021 door de FMSA, te lezen. De onderstaande rendementen zijn gebaseerd op het geval van een vennootschap die belast is tegen het standaardtarief van 25,00%.

 1. Potentiële winst van 5,25%

Een Tax Shelter investering verleent een fiscale vrijstelling ten belope van 421% van de gestorte sommen in uitvoering van een raamovereenkomst.

Voor een investering van 100€ mag de investeerder zijn belastbare basis verlagen met 421€. Berekend aan een belastingtarief voor vennootschappen van 25,00%, bedraagt de gerealiseerde belastingbesparing 105,25€ (421 * 25,00%). Dankzij de Tax Shelter realiseert de investeerder een fiscale winst van 5,25€ (105,25 – 100).

2. Potentiële financiële winst van 4,51%

De Tax Shelter wet voorziet ook de mogelijkheid om de investeerder een bijkomend financieel rendement toe te kennen:         

 – op basis van het investeringsbedrag
– aan de legale rentevoet van 4,50%, vermeerderd met de gemiddelde Euribor op 12 maanden van het kalenderhalfjaar die de uitbetaling van deze premie voorafgaat
– pro rata de verlopen dagen tussen de storting van de investering en de ontvangst van het Tax Shelter attest 
– met een maximum van 18 maanden

Voor elke storting gedaan tijdens het tweede semester van 2021, zou de toegepaste rentevoet 4,012% bedragen (12 maanden financiële rendement voor de periode van 01/07 tot 31/12/2021).

3. Totale potentiële winst van 9,76%

 Het totale netto rendement van de Tax Shelter investering is 9,76% (het fiscale rendement van 5,25% + het financiële rendement van 4,51%).
 

Voorbeeld aanslagjaar 2021 en 2022: Tax Shelter investering (belastingvoet van 25,00%)

 ZONDER TAX SHELTERMET TAX SHELTER
Potentiëel netto rendement van 9,76 %
(Tax Shelter investering)
9.763,50 €
Belastbare basis1.500.000 €1.500.000 €
Tax Shelter investering100.000 €
Fiscale vrijstelling - 421 % van de gestorte sommen421.000 €
Belastbare basis na Tax Shelter1.500.000 €1.079.000 €
Belasting (25,00 %)375.000 €269.750,00 €
Fiscaal voordeel105.250,00 €
Fiscale winst van 5,25 %5.250,00 €
Additionele premie*
(Bruto financiële winst van 6,02 %)
6.018,00 €
Belasting (premie)1.504,50 €
Netto additionele premie
(Netto financiële winst van 4,51 %)
4.513,50 €

*Premie uitbetaald na 18 maanden

–                      Dit Aanbod betreft een investering in de productie van een in aanmerking komend audiovisueel werk en/of een in aanmerking komend podiumwerk in het kader van het Belgische “tax shelter” stelsel bepaald in de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (WIB 1992) zoals laatst gewijzigd door de wet van 29 mei 2020 en van 15 juli 2020.

–                      De informatie opgenomen in de Prospectus is slechts een samenvatting van de toepasselijke fiscale bepalingen, die mogelijks in de toekomst gewijzigd kunnen worden. De Investeerders dienen bijgevolg hun specifieke situaties te bestuderen met hun vaste fiscale adviseurs.

–                      Dit Aanbod houdt bepaalde risico’s in, waarvan het voornaamste het gedeeltelijk verkrijgen of het niet verkrjigen is van de definitieve fiscale vrijstelling in hoofde van de Investeerder met als gevolg het gedeeltelijke of volledige verlies van het geïnvesteerde bedrag, in het geval waar de vergoedings- en/of risicobeperkingsmechanismes ondoelmatig of inefficient zouden blijken. In het geval dat noch de verzekering noch de Producent tussenbeide komt, verbindt Casa Kafka Pictures zich niet contractueel tot schadeloosstelling van de Investeerder.

–                      De risicofactoren (met inbegrip van de risico’s dat het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt verkregen) worden beschreven in de samenvatting van de Prospectus (zie pagina 9 e.v.) alsook in de Prospectus (zie pagina 16 e.v.). De Investeerder wordt uitgenodigd om, voorafgaandelijk aan elke investeringsbeslissing, kennis te nemen van het geheel van de Prospectus, en in het bijzonder de rubriek ervan gewijd aan de risicofactoren verbonden aan het Aanbod.

–                      De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die in aanmerking komen om te genieten van de regeling van vrijstelling van de belastbare winsten zoals toegekend door de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB 1992, meer bepaald indien die rechtspersonen in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) tegen een effectieve aanslagvoet van, voor de Investeringen verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten laatste afsluit op 30 december 2020, 29,58% en voor de Investeringen verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020, 25%. Indien hun aanslagvoet lager is dan 29,58% of, in voorkomend geval, 25,00% zou het globale rendement, uitgedrukt in percentage, over de volledige periode van de Investering, lager kunnen zijn, of zelfs negatief (met een maximum negatief rendement van 22,19% in geval van verlaagd tarief). De Investeerders worden aangeraden om hun specifieke situatie te bestuderen met hun vaste fiscaal adviseur. De rendementen zijn niet actuarieel.

–                      De Investering is een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn en biedt een fiscaal voordeel en een Premie aan. De Investering is geen deelname in het kapitaal van Casa Kafka Pictures, maar behelst een verbintenis tot het overmaken van een bepaalde som met het oog op het bekomen van een Tax Shelter Attest van een in aanmerking komend audiovisueel werk of een Podiumwerk, welke onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een fiscale vrijstelling. Casa Kafka Pictures verbindt zich ertoe om, in ruil voor de Investering, een Premie te storten, betaald door de Producent van het werk, en om haar verplichtingen, zoals beschreven in de Prospectus, na te leven om de investeerder de mogelijkheid te geven het Tax Shelter Attest en het hiermee gepaard gaande fiscale voordeel te verkrijgen. In het geval de fondsen niet ontvangen werden binnen de 90 dagen na de ondertekening van de Raamovereenkomst zal de Investeerder hiervoor dan een forfaitaire vergoeding van 15% aangerekend worden.

–                      Het percentage van de Premie verbonden aan de Investering zoals vermeld in de Prospectus is enkel geldig voor de stortingen van de Investering uitgevoerd door de Investeerders vóór 31 december 2020. Na deze datum zal het gemiddelde van de EURIBOR waarop het percentage van de Premie gebaseerd is, gewijzigd worden. Dit gemiddelde van de EURIBOR kan negatief zijn, zoals het geval is voor de stortingen uitgevoerd in het eerste semester van 2020. Dit gemiddelde van de EURIBOR wordt met 450 bp verhoogd. De berekening van de Premie in de Prospectus is gebaseerd op een investeringsperiode van 18 maanden. De Premie zal lager zijn als de investeringsperiode korter is dan 18 maanden.

–                      Een deel van de klanten van Casa Kafka Pictures worden aangebracht door Belfius Bank, in het kader van hun samenwerking. Indien deze samenwerking stopgezet zou worden, zou dit een negatieve impact kunnen hebben op de financiële resultaten van Casa Kafka Pictures. De financiële situatie van Casa Kafka Pictures heeft echter geen rechtstreekse impact op de Investering, noch op de globale winst, in percenten uitgedrukt, over de gehele periode van de Investering. Niettemin, zelfs als de globale winst van de Investering niet rechtstreeks beïnvloed wordt door de financiële situatie van Casa Kafka Pictures, bestaat er evenwel een risico dat de weerhouden Premie, niet betaald wordt aan de Investeerder of dat die hem slechts gedeeltelijk betaald wordt in geval van faillissement van Casa Kafka Pictures.