Werking

UW TAX SHELTER INVESTERING -

Promotionele communicatie.
De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een positief advies over het product.

Bron:

Tax Shelter is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele en podiumwerken aanmoedigt. Het maakt Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd mogelijk om te investeren in werken die bestemd zijn voor film of podiumkunsten en om in ruil hiervoor fiscaal voordeel te krijgen. 

Een bij wet potentieel rendement van 9,97%

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er risico’s zijn en raden u aan om vóór elke investeringsbeslissing contact op te nemen met uw adviseur. Wij verzoeken u om onze Prospectus, goedgekeurd op 17 juli 2019 door de FMSA, te lezen. De onderstaande rendementen zijn gebaseerd op het geval van een vennootschap die belast is tegen het standaardtarief van 25,00%. Een voorbeeld van investering met een belastingvoet van 29,58% wordt in punt 5 gegeven.

 1. Potentiële winst van 5,25%

Een Tax Shelter investering verleent een fiscale vrijstelling ten belope van 421% van de gestorte sommen in uitvoering van een raamovereenkomst. Voor een investering van 100€ mag de investeerder zijn belastbare basis verlagen met 421€. Berekend aan een belastingtarief voor vennootschappen van 25,00%, bedraagt de gerealiseerde belastingbesparing 105,25 (421 * 25,00%). Dankzij de Tax Shelter realiseert de investeerder een fiscale winst van 5,25 (105,25 – 100).

2. Potentiële financiële winst van 4,72%

De Tax Shelter wet voorziet ook de mogelijkheid om de investeerder een bijkomend financieel rendement toe te kennen:
– op basis van het investeringsbedrag
– aan de legale rentevoet van 4,50%, vermeerderd met de gemiddelde Euribor op 12 maanden van het kalenderhalfjaar die de uitbetaling van deze premie voorafgaat
– pro rata de verlopen dagen tussen de storting van de investering en de ontvangst van het Tax Shelter attest 
– met een maximum van 18 maanden

Voor elke storting gedaan tijdens het eerste semester van 2020, zou de toegepaste rentevoet 4,198% bedragen (12 maanden financiële rendement voor de periode van 01/01 tot 30/06/2020).

3. Totale potentiële winst van 9,97%

 Het totale netto rendement van de Tax Shelter investering is 9,97% (het fiscale rendement van 5,25% + het financiële rendement van 4,72%).
 

4. Voorbeeld aanslagjaar 2021: Tax Shelter investering (belastingvoet van 25,00%)

 MET TAX SHELTERZONDER TAX SHELTER
Potentiëel netto rendement van 9,97 %
(Tax Shelter investering)
9.972,75 €
Belastbare basis1.500.000 €1.500.000 €
Tax Shelter investering100.000 €
Fiscale vrijstelling - 421 % van de gestorte sommen421.000 €
Belastbare basis na Tax Shelter1.500.000 €1.079.000 €
Belasting (25,00 %)375.000 €269.750,00 €
Fiscaal voordeel105.250,00 €
Fiscale winst van 5,25 %5.250,00 €
Additionele premie*
(Bruto financiële winst van 6,30 %)
6.297 €
Belasting (premie)1.574,25 €
Netto additionele premie
(Netto financiële winst van 4,72 %)
4.722,75 €

*Premie uitbetaald na 18 maanden

5. Voorbeeld aanslagjaar 2020: Tax Shelter investering (belastingvoet van 29,58%)

 MET TAX SHELTERZONDER TAX SHELTER
Potentiëel netto rendement van 9,74 %
(Tax Shelter investering)
9.739,15 €
Belastbare basis1.500.000 €1.500.000 €
Tax Shelter investering100.000 €
Fiscale vrijstelling - 356 % van de gestorte sommen356.000 €
Belastbare basis na Tax Shelter1.500.000 €1.144.000 €
Belasting (29,58 %)443.700 €338.395,20 €
Fiscaal voordeel105.304,80 €
Fiscale winst van 5,30 %5.304,80 €
Additionele premie*
(Bruto financiële winst van 6,30 %)
6.297 €
Belasting (premie)1.862,65 €
Netto additionele premie
(Netto financiële winst van 4,43 %)
4.434,35 €

*Premie uitbetaald na 18 maanden

Dit Aanbod betreft een investering in de productie van een in aanmerking komend audiovisueel werk in het kader van het Belgische “tax shelter” stelsel bepaald in de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (WIB 1992) zoals laatst gewijzigd door de wet van 28 april 2019. De informatie opgenomen in de Prospectus is slechts een samenvatting van de toepasselijke fiscale bepalingen, die mogelijks in de toekomst gewijzigd kunnen worden. De Investeerders dienen bijgevolg hun specifieke situaties te bestuderen met hun vaste fiscale adviseurs. De investering bedoeld door de Prospectus houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren (met inbegrip van het risico dat het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt bereikt) worden beschreven in de samenvatting van de Prospectus (zie pagina 11 e.v.) alsook in de Prospectus (zie pagina 25 e.v.). De minimum investering bedraagt  3.000 € per jaar en per vennootschap. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -22,19%). De Investeerder wordt uitgenodigd om, voorafgaandelijk aan elke investeringsbeslissing, kennis te nemen van het geheel van de Prospectus, en in het bijzonder de rubriek ervan gewijd aan de risicofactoren verbonden aan het Aanbod. Het globale rendement van de Investering bestaat uit een fiscaal voordeel en een Premie. De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die in aanmerking komen om te genieten van de regeling van vrijstelling van de belastbare winst zoals toegekend door de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB 1992, meer bepaald indien die rechtspersonen in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) tegen een effectieve aanslagvoet van 25,00% of 29,58 % (globaal rendement van 9,97% of 9,74 % over het gehele tijdperk van de Investering waarvan sprake in de Prospectus). Deze aanslagvoet omvat de aanvullende crisisbelasting. Dit rendementsvoorbeeld is gebaseerd op de voorwaarden van toepassing op het ogenblik van goedkeuring van de Prospectus. Het percentage van de Premie varieert in functie van de evolutie van de EURIBOR 12 maanden van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de storting van de Investering. Het fiscaal voordeel wordt bepaald door het effectieve tarief waaraan hun winsten worden belast, en door het tijdstip van realisatie van het fiscaal voordeel. De vermelde rendementen zijn geen actuariële rendementen. De Investering is een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn. De Investering is geen deelname in het kapitaal van Casa Kafka Pictures, maar behelst een verbintenis tot het overmaken van een bepaalde som met het oog op het bekomen van een Tax Shelter Attest van een in aanmerking komend audiovisueel werk of een Podiumwerk, welke onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een fiscale vrijstelling. Casa Kafka Pictures verbindt zich ertoe om, in ruil voor de Investering, een Premie te storten, betaald door de Producent van het werk, en om haar verplichtingen, zoals beschreven in de Prospectus, na te leven om de investeerder de mogelijkheid te geven het Tax Shelter Attest en het hiermee gepaard gaande fiscale voordeel te verkrijgen.