Werking

UW TAX SHELTER INVESTERING -

Promotionele communicatie.
De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een positief advies over het product.

Tax Shelter, fiscaal voordeel van de FOD Financiën gedurende reeds meer dan 15 jaar !

Casa Kafka Pictures legt de evolutie uit van deze fiscale incentive voor Belgische vennootschappen.
Sinds 2003 heeft de Belgische Staat een regeling om ondernemingen die investeren in de audiovisuele sector onder bepaalde voorwaarden belastingvrijstellingen te verlenen. Die regeling werd in het Belgische recht ingeschreven onder artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 1992). Een belangrijke hervorming van deze regeling werd van kracht op 1 januari 2015. Deze hervorming wil • de investeerder beter beschermen • de bedragen verhogen die daadwerkelijk aan de productie besteed kunnen worden • de regeling beter controleren om het voortbestaan ervan te waarborgen. In 2017 werd die wet uitgebreid tot de ‘podiumkunsten’.
Website FOD Financiën - Tax Shelter

Voor wie is de regeling bestemd?

Voor Belgische vennootschappen die voldoende winst maken.

Een Tax Shelter investering verleent een fiscale vrijstelling ten belope van 421% (AJ 2021) of 356% (AJ 2020) van de gestorte sommen.

Wie komt tussen bij de Tax Shelter?

Casa Kafka Pictures heeft met Belfius Bank een partnerschapovereenkomst afgesloten om de Tax Shelter bij zijn klanten te commercialiseren.

Casa Kafka Pictures is een Belgische tussenpersoon op het vlak van Tax Shelter die door de FOD Financiën is erkend.

Gesterkt door haar unieke aanpak neemt Casa Kafka Pictures vandaag een belangrijke plaats in op de markt voor Tax Shelter-bemiddeling, en biedt de investeerders een bijkomende dimensie aan, die van de Belgische creatie. Zij is actief zowel op de audiovisuele markt als op de markt van de podiumkunsten.

Voor welke bedragen?

 • Minimum 3.000 euro.
 • Maximum 475.059 euro (AJ 2021) of 477.528 euro (AJ 2020). 
 • Het vrijgestelde bedrag bedraagt maximum 50% van de belastbare gereserveerde winst. Een investering in Tax Shelter beperkt dus het bedrag dat als dividend kan worden uitgekeerd in het jaar van ondertekenen van de raamovereenkomst (en ook van de volgende jaren, tot het jaar waarin het Tax Shelter-attest ontvangen wordt).
 • De fiscale vrijstelling is beperkt tot 2.000.000 euro (AJ 2021) of 1.700.000 euro (AJ 2020).
0
Stappen van uw Tax Shelter investering
 • Raamovereenkomst Luik I

  Investeerder ondertekent origineel en bezorgt dit aan Casa Kafka Pictures

  Casa Kafka Pictures bezorgt dit ondertekend terug aan Investeerder

 • Raamovereenkomst Luik II  +  Verzekering

  Casa Kafka Pictures bezorgt het Luik II aan Investeerder

  Hiermee kan Investeerder zijn fiscaal voordeel  inbrengen in boekhouding

 • Storting van de Tax Shelter

  De Investeerder voert de storting van z’n Investering uit, met vermelding van de gestructureerde mededeling

 • Uitbetaling van de Premie

  De Premie wordt uitbetaald op het rekeningnummer van Investeerder

  Het bedrag van de Premie zal zodra de Investering gestort is op een door Casa Kafka Pictures geopende

  rubriekrekening op naam van de Investeerder bij Belfius geplaatst worden om de Investeerder te

  garanderen dat deze uitbetaald zal worden na 18 maanden.

 • Tax Shelter Attest

  Casa Kafka Pictures bezorgt het Attest aan Investeerder

  Investeerder bezorgt deze aan belastingsdienst

  Het Tax Shelter Attest wordt afgeleverd ten laatste op 31/12 van het 4de jaar volgend op de ondertekening

  van Luik II van de Raamovereenkomst.

Een bij wet potentieel rendement van 10,09%

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er risico’s zijn en raden u aan om vóór elke investeringsbeslissing contact op te nemen met uw adviseur. Wij verzoeken u om onze Prospectus, goedgekeurd op 17 juli 2019 door de FMSA, te lezen. De onderstaande rendementen zijn gebaseerd op het geval van een vennootschap die belast is tegen het standaardtarief van 25,00%. Een voorbeeld van investering met een belastingvoet van 29,58% wordt in punt 5 gegeven.

 1. Potentiële winst van 5,25%

Een Tax Shelter investering verleent een fiscale vrijstelling ten belope van 421% van de gestorte sommen in uitvoering van een raamovereenkomst.

Voor een investering van 100€ mag de investeerder zijn belastbare basis verlagen met 421€. Berekend aan een belastingtarief voor vennootschappen van 25,00%, bedraagt de gerealiseerde belastingbesparing 105,25 (421 * 25,00%). Dankzij de Tax Shelter realiseert de investeerder een fiscale winst van 5,25 (105,25 – 100).

2. Potentiële financiële winst van 4,84%

De Tax Shelter wet voorziet ook de mogelijkheid om de investeerder een bijkomend financieel rendement toe te kennen:         

 – op basis van het investeringsbedrag
– aan de legale rentevoet van 4,50%, vermeerderd met de gemiddelde Euribor op 12 maanden van het kalenderhalfjaar die de uitbetaling van deze premie voorafgaat
– pro rata de verlopen dagen tussen de storting van de investering en de ontvangst van het Tax Shelter attest 
– met een maximum van 18 maanden

Voor elke storting gedaan tijdens het tweede semester van 2020, zou de toegepaste rentevoet 4,301% bedragen (12 maanden financiële rendement voor de periode van 01/07 tot 31/12/2020).

3. Totale potentiële winst van 10,09%

 Het totale netto rendement van de Tax Shelter investering is 10,09% (het fiscale rendement van 5,25% + het financiële rendement van 4,84%).
 

Voorbeeld aanslagjaar 2021: Tax Shelter investering (belastingvoet van 25,00%)

 MET TAX SHELTERZONDER TAX SHELTER
Potentiëel netto rendement van 10,09 %
(Tax Shelter investering)
10.088,62 €
Belastbare basis1.500.000 €1.500.000 €
Tax Shelter investering100.000 €
Fiscale vrijstelling - 421 % van de gestorte sommen421.000 €
Belastbare basis na Tax Shelter1.500.000 €1.079.000 €
Belasting (25,00 %)375.000 €269.750,00 €
Fiscaal voordeel105.250,00 €
Fiscale winst van 5,25 %5.250,00 €
Additionele premie*
(Bruto financiële winst van 6,45 %)
6.451,50 €
Belasting (premie)1.612,88 €
Netto additionele premie
(Netto financiële winst van 4,84 %)
4.838,62 €

*Premie uitbetaald na 18 maanden

Voorbeeld aanslagjaar 2020: Tax Shelter investering (belastingvoet van 29,58%)

 MET TAX SHELTERZONDER TAX SHELTER
Potentiëel netto rendement van 9,85 %
(Tax Shelter investering)
9.847,95 €
Belastbare basis1.500.000 €1.500.000 €
Tax Shelter investering100.000 €
Fiscale vrijstelling - 356 % van de gestorte sommen356.000 €
Belastbare basis na Tax Shelter1.500.000 €1.144.000 €
Belasting (29,58 %)443.700 €338.395,20 €
Fiscaal voordeel105.304,80 €
Fiscale winst van 5,30 %5.304,80 €
Additionele premie*
(Bruto financiële winst van 6,45 %)
6.451,50 €
Belasting (premie)1.908,35 €
Netto additionele premie
(Netto financiële winst van 4,54 %)
4.543,15 €

*Premie uitbetaald na 18 maanden

Dit Aanbod betreft een investering in de productie van een in aanmerking komend audiovisueel werk in het kader van het Belgische “tax shelter” stelsel bepaald in de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (WIB 1992) zoals laatst gewijzigd door de wet van 28 april 2019. De informatie opgenomen in de Prospectus is slechts een samenvatting van de toepasselijke fiscale bepalingen, die mogelijks in de toekomst gewijzigd kunnen worden. De Investeerders dienen bijgevolg hun specifieke situaties te bestuderen met hun vaste fiscale adviseurs. De investering bedoeld door de Prospectus houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren (met inbegrip van het risico dat het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt bereikt) worden beschreven in de samenvatting van de Prospectus (zie pagina 11 e.v.) alsook in de Prospectus (zie pagina 25 e.v.), het Supplement 1 en het Supplement 2. De minimum investering bedraagt  3.000 € per jaar en per vennootschap. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -22,19%). De Investeerder wordt uitgenodigd om, voorafgaandelijk aan elke investeringsbeslissing, kennis te nemen van het geheel van de Prospectus, en in het bijzonder de rubriek ervan gewijd aan de risicofactoren verbonden aan het Aanbod. Het globale rendement van de Investering bestaat uit een fiscaal voordeel en een Premie. De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die in aanmerking komen om te genieten van de regeling van vrijstelling van de belastbare winst zoals toegekend door de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB 1992, meer bepaald indien die rechtspersonen in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) tegen een effectieve aanslagvoet van 25,00% of 29,58 % (globaal rendement van 9,97% of 9,74 % over het gehele tijdperk van de Investering waarvan sprake in de Prospectus). Deze aanslagvoet omvat de aanvullende crisisbelasting. Dit rendementsvoorbeeld is gebaseerd op de voorwaarden van toepassing op het ogenblik van goedkeuring van de Prospectus. Het percentage van de Premie varieert in functie van de evolutie van de EURIBOR 12 maanden van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de storting van de Investering. Het fiscaal voordeel wordt bepaald door het effectieve tarief waaraan hun winsten worden belast, en door het tijdstip van realisatie van het fiscaal voordeel. De vermelde rendementen zijn geen actuariële rendementen. De Investering is een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn. De Investering is geen deelname in het kapitaal van Casa Kafka Pictures, maar behelst een verbintenis tot het overmaken van een bepaalde som met het oog op het bekomen van een Tax Shelter Attest van een in aanmerking komend audiovisueel werk of een Podiumwerk, welke onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een fiscale vrijstelling. Casa Kafka Pictures verbindt zich ertoe om, in ruil voor de Investering, een Premie te storten, betaald door de Producent van het werk, en om haar verplichtingen, zoals beschreven in de Prospectus, na te leven om de investeerder de mogelijkheid te geven het Tax Shelter Attest en het hiermee gepaard gaande fiscale voordeel te verkrijgen.