Promotionele communicatie.
De goedkeuring van de prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een positief advies over het product.

Aanpassingen van de Tax Shelter regeling vanaf

De wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie heeft aanpassingen tot gevolg m.b.t. het vrijstellingsplafond dat 2.000.000 € zal bedragen en zal leiden tot een maximale tax shelter investering van 475.059€ (voor ondernemingen die hun boekjaar afsluiten vanaf 31 december 2020 tot 31 december 2021), of 1.700.000 € zal bedragen en zal leiden tot een maximale tax shelter investering van 477.528€ (voor ondernemingen die hun boekjaar afsluiten tot 30 december 2020).

Voor ondernemingen die op 30 september 2020 afsluiten, combineer uw voorafbetalingen met een Tax Shelter investering ! 

   ONZE PARTNERS

Dit Aanbod betreft een investering in de productie van een in aanmerking komend audiovisueel werk in het kader van het Belgische “tax shelter” stelsel bepaald in de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (WIB 1992) zoals laatst gewijzigd door de wet van 28 april 2019.
De informatie opgenomen in de Prospectus is slechts een samenvatting van de toepasselijke fiscale bepalingen, die mogelijks in de toekomst gewijzigd kunnen worden. De Investeerders dienen bijgevolg hun specifieke situaties te bestuderen met hun vaste fiscale adviseurs.
De investering bedoeld door de Prospectus houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren (met inbegrip van het risico dat het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt bereikt) worden beschreven in de samenvatting van de Prospectus (zie pagina 11 e.v.) alsook in de Prospectus (zie pagina 25 e.v.), het Supplement 1 en het Supplement 2. De minimum investering bedraagt  3.000 € per jaar en per vennootschap. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -22,19%). De Investeerder wordt uitgenodigd om, voorafgaandelijk aan elke investeringsbeslissing, kennis te nemen van het geheel van de Prospectus, en in het bijzonder de rubriek ervan gewijd aan de risicofactoren verbonden aan het Aanbod.
Het globale rendement van de Investering bestaat uit een fiscaal voordeel en een Premie.
De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die in aanmerking komen om te genieten van de regeling van vrijstelling van de belastbare winst zoals toegekend door de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB 1992, meer bepaald indien die rechtspersonen in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) tegen een effectieve aanslagvoet van 25,00% of 29,58 % (globaal rendement van 9,97% of 9,74 % over het gehele tijdperk van de Investering waarvan sprake in de Prospectus). Deze aanslagvoet omvat de aanvullende crisisbelasting. Dit rendementsvoorbeeld is gebaseerd op de voorwaarden van toepassing op het ogenblik van goedkeuring van de Prospectus. Het percentage van de Premie varieert in functie van de evolutie van de EURIBOR 12 maanden van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de storting van de Investering. Het fiscaal voordeel wordt bepaald door het effectieve tarief waaraan hun winsten worden belast, en door het tijdstip van realisatie van het fiscaal voordeel. De vermelde rendementen zijn geen actuariële rendementen.
De Investering is een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn. De Investering is geen deelname in het kapitaal van Casa Kafka Pictures, maar behelst een verbintenis tot het overmaken van een bepaalde som met het oog op het bekomen van een Tax Shelter Attest van een in aanmerking komend audiovisueel werk of een Podiumwerk, welke onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een fiscale vrijstelling. Casa Kafka Pictures verbindt zich ertoe om, in ruil voor de Investering, een Premie te storten, betaald door de Producent van het werk, en om haar verplichtingen, zoals beschreven in de Prospectus, na te leven om de investeerder de mogelijkheid te geven het Tax Shelter Attest en het hiermee gepaard gaande fiscale voordeel te verkrijgen.