Promotionele communicatie.
De goedkeuring van de prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een positief advies over het product.

Voor ondernemingen die op 30 juni 2020 afsluiten, combineer uw voorafbetalingen met een Tax Shelter investering ! 

Tax Shelter, fiscaal voordeel van de FOD Financiën gedurende reeds meer dan 15 jaar !

Casa Kafka Pictures legt de evolutie uit van deze fiscale incentive voor Belgische vennootschappen.
Sinds 2003 heeft de Belgische Staat een regeling om ondernemingen die investeren in de audiovisuele sector onder bepaalde voorwaarden belastingvrijstellingen te verlenen. Die regeling werd in het Belgische recht ingeschreven onder artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 1992). Een belangrijke hervorming van deze regeling werd van kracht op 1 januari 2015. Deze hervorming wil • de investeerder beter beschermen • de bedragen verhogen die daadwerkelijk aan de productie besteed kunnen worden • de regeling beter controleren om het voortbestaan ervan te waarborgen. In 2017 werd die wet uitgebreid tot de ‘podiumkunsten’.
Website FOD Financiën - Tax Shelter

Aanpassingen van de Tax Shelter regeling vanaf

De 2de fase van de tax shift brengt ons naar een aanslagvoet voor ondernemingen van 25%. Deze heeft aanpassingen tot gevolg m.b.t. het vrijstellingsplafond die 1.000.000 € zal bedragen en zal leiden tot een maximale tax shelter investering van 237.529€ (vrijstellingspercentage van 421% voor ondernemingen die hun boekjaar starten op 1 januari 2020).

 MET TAX SHELTERZONDER TAX SHELTER
Potentiëel netto rendement van 9,97 %
(Tax Shelter investering)
9.972,75 €
Belastbare basis1.500.000 €1.500.000 €
Tax Shelter investering100.000 €
Fiscale vrijstelling - 421 % van de gestorte sommen421.000 €
Belastbare basis na Tax Shelter1.500.000 €1.079.000 €
Belasting (25,00 %)375.000 €269.750,00 €
Fiscaal voordeel105.250,00 €
Fiscale winst van 5,25 %5.250,00 €
Additionele premie*
(Bruto financiële winst van 6,30 %)
6.297 €
Belasting (premie)1.574,25 €
Netto additionele premie
(Netto financiële winst van 4,72 %)
4.722,75 €

We nodigen u uit om onze Prospectus en de paginaRisico’ste raadplegen voordat u een investeringsbeslissing neemt.

Ontdek de trailer van Torpedo !

Torpedo, geproduceerd door A Team Productions en gecofinancierd door Casa Kafka Pictures, vanaf 23 oktober 2019 in de bioscoop.

Dit Aanbod betreft een investering in de productie van een in aanmerking komend audiovisueel werk in het kader van het Belgische “tax shelter” stelsel bepaald in de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (WIB 1992) zoals laatst gewijzigd door de wet van 28 april 2019.
De informatie opgenomen in de Prospectus is slechts een samenvatting van de toepasselijke fiscale bepalingen, die mogelijks in de toekomst gewijzigd kunnen worden. De Investeerders dienen bijgevolg hun specifieke situaties te bestuderen met hun vaste fiscale adviseurs.
De investering bedoeld door de Prospectus houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren (met inbegrip van het risico dat het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt bereikt) worden beschreven in de samenvatting van de Prospectus (zie pagina 11 e.v.) alsook in de Prospectus (zie pagina 25 e.v.), het Supplement 1 en het Supplement 2. De minimum investering bedraagt  3.000 € per jaar en per vennootschap. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -22,19%). De Investeerder wordt uitgenodigd om, voorafgaandelijk aan elke investeringsbeslissing, kennis te nemen van het geheel van de Prospectus, en in het bijzonder de rubriek ervan gewijd aan de risicofactoren verbonden aan het Aanbod.
Het globale rendement van de Investering bestaat uit een fiscaal voordeel en een Premie.
De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die in aanmerking komen om te genieten van de regeling van vrijstelling van de belastbare winst zoals toegekend door de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB 1992, meer bepaald indien die rechtspersonen in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) tegen een effectieve aanslagvoet van 25,00% of 29,58 % (globaal rendement van 9,97% of 9,74 % over het gehele tijdperk van de Investering waarvan sprake in de Prospectus). Deze aanslagvoet omvat de aanvullende crisisbelasting. Dit rendementsvoorbeeld is gebaseerd op de voorwaarden van toepassing op het ogenblik van goedkeuring van de Prospectus. Het percentage van de Premie varieert in functie van de evolutie van de EURIBOR 12 maanden van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de storting van de Investering. Het fiscaal voordeel wordt bepaald door het effectieve tarief waaraan hun winsten worden belast, en door het tijdstip van realisatie van het fiscaal voordeel. De vermelde rendementen zijn geen actuariële rendementen.
De Investering is een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn. De Investering is geen deelname in het kapitaal van Casa Kafka Pictures, maar behelst een verbintenis tot het overmaken van een bepaalde som met het oog op het bekomen van een Tax Shelter Attest van een in aanmerking komend audiovisueel werk of een Podiumwerk, welke onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een fiscale vrijstelling. Casa Kafka Pictures verbindt zich ertoe om, in ruil voor de Investering, een Premie te storten, betaald door de Producent van het werk, en om haar verplichtingen, zoals beschreven in de Prospectus, na te leven om de investeerder de mogelijkheid te geven het Tax Shelter Attest en het hiermee gepaard gaande fiscale voordeel te verkrijgen.