Werking

Bron: Federale Overheidsdienst Financien

Tax Shelter is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele en podiumwerken aanmoedigt. Het maakt Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd mogelijk om te investeren in werken die bestemd zijn voor film of podiumkunsten en om in ruil hiervoor fiscaal voordeel te krijgen. Het potentiële rendement is door de wet vastgelegd, onafhankelijk van het financiële resultaat van het werk. Dit rendement bestaat uit twee componenten: de fiscale winst en de financiële premie. Het uiteindelijke rendement is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de investeerder, inclusief de effectieve aanslagvoet.

EEN BIJ WET POTENTIEEL RENDEMENT VAN 9,91%
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er risico’s zijn en raden u aan om vóór elke investeringsbeslissing contact op te nemen met uw adviseur. Wij verzoeken u om onze Prospectus, goedgekeurd op 21 augustus 2018 door de FMSA, te lezen. De onderstaande rendementen zijn gebaseerd op het geval van een vennootschap die belast is tegen het standaardtarief van 29,58%.
 

1. Potentiële winst van 5,30%

Een Tax Shelter investering verleent een fiscale vrijstelling ten belope van 356% van de gestorte sommen in uitvoering van een raamovereenkomst. Voor een investering van 100€ mag de investeerder zijn belastbare basis verlagen met 356€. Berekend aan een belastingtarief voor vennootschappen van 29,58%, bedraagt de gerealiseerde belastingbesparing 105,305 (356 * 29,58%). Dankzij de Tax Shelter realiseert de investeerder een fiscale winst van 5,305 (105,305 – 100).

2. Potentiële financiële winst van 4,61%

De Tax Shelter wet voorziet ook de mogelijkheid om de investeerder een bijkomend financieel rendement toe te kennen:
– op basis van het investeringsbedrag
– aan de legale rentevoet van 4,50%, vermeerderd met de gemiddelde Euribor op 12 maanden van het kalenderhalfjaar die de        uitbetaling van deze premie voorafgaat
– pro rata de verlopen dagen tussen de storting van de investering en de ontvangst van het Tax Shelter attest 
– met een maximum van 18 maanden

Voor elke storting gedaan tijdens het tweede semester van 2019, zou de toegepaste rentevoet 4,362% bedragen (12 maanden financiële rendement voor de periode van 30/06 tot 31/12/2019).

3. Totale potentiële winst van 9,91%

Het totale netto rendement van de Tax Shelter investering is 9,91% (het fiscale rendement van 5,30% + het financiële rendement van 4,61%).

Het Tax Shelter-stelsel is gebaseerd op de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna “WIB92”) volgens dewelke een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een vrijstelling van haar belastbare basis ten belope van 356% van de geïnvesteerde bedragen. De Investering omvat een aantal risico’s die in een door Casa Kafka Pictures uitgegeven Prospectus (vanaf pagina 23) worden beschreven. De minimum investering bedraagt € 3.000 per jaar en per vennootschap. De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het fiscale Tax Shelter-stelsel. De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat het Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder. De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een premie en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het Prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -27,38%). De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering