Risico’s

TAX SHELTER -

Prospectus

Casa Kafka Pictures NV beschikt over een Prospectus goedgekeurd door FSMA op 27 juli 2021. Deze Prospectus geeft details over haar aanbod en volmacht tot 26 juli 2022. Casa Kafka Pictures NV beschikt ook over een Supplement 1 aan de Prospectus goedgekeurd door FSMA op 21 december2021 en over een Supplement 2 aan de Prospectus goedgekeurd door FSMA op 31 december2021 en over een Supplement 3  aan de Prospectus goedgekeurd door FSMA op 24 mei 2022.We nodigen u uit om dit document te raadplegen voordat u een investeringsbeslissing neemt.

Juridisch kader Artikel 194ter WIB

Het Tax Shelter-stelsel is gebaseerd op de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna “WIB92”) volgens dewelke een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een vrijstelling van haar belastbare basis ten belope van 421% van de geïnvesteerde bedragen.

De risico’s gelinkt aan de investering

  • Dit Aanbod betreft een investering in de productie van een in aanmerking komend audiovisueel werk en/of een in aanmerking komend podiumwerk in het kader van het Belgische “tax shelter” stelsel bepaald in de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (WIB 1992) zoals laatst gewijzigd door de wet van 29 mei 2020 en van 15 juli 2020.
  • De informatie opgenomen in de Prospectus is slechts een samenvatting van de toepasselijke fiscale bepalingen, die mogelijks in de toekomst gewijzigd kunnen worden. De Investeerders dienen bijgevolg hun specifieke situaties te bestuderen met hun vaste fiscale adviseurs.
  • Dit Aanbod houdt bepaalde risico’s in, waarvan het voornaamste het gedeeltelijk verkrijgen of het niet verkrjigen is van de definitieve fiscale vrijstelling in hoofde van de Investeerder met als gevolg het gedeeltelijke of volledige verlies van het geïnvesteerde bedrag, in het geval waar de vergoedings- en/of risicobeperkingsmechanismes ondoelmatig of inefficient zouden blijken. In het geval dat noch de verzekering noch de Producent tussenbeide komt, verbindt Casa Kafka Pictures zich niet contractueel tot schadeloosstelling van de Investeerder.
  • De risicofactoren (met inbegrip van de risico’s dat het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt verkregen) worden beschreven in de samenvatting van de Prospectus (zie pagina 9 e.v.) alsook in de Prospectus (zie pagina 16 e.v.). De Investeerder wordt uitgenodigd om, voorafgaandelijk aan elke investeringsbeslissing, kennis te nemen van het geheel van de Prospectus, en in het bijzonder de rubriek ervan gewijd aan de risicofactoren verbonden aan het Aanbod.
  • De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die in aanmerking komen om te genieten van de regeling van vrijstelling van de belastbare winsten zoals toegekend door de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB 1992, meer bepaald indien die rechtspersonen in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) tegen een effectieve aanslagvoet van, voor de Investeringen verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten laatste afsluit op 30 december 2020, 29,58% en voor de Investeringen verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020, 25%. Indien hun aanslagvoet lager is dan 29,58% of, in voorkomend geval, 25,00% zou het globale rendement, uitgedrukt in percentage, over de volledige periode van de Investering, lager kunnen zijn, of zelfs negatief (met een maximum negatief rendement van 22,19% in geval van verlaagd tarief). De Investeerders worden aangeraden om hun specifieke situatie te bestuderen met hun vaste fiscaal adviseur. De rendementen zijn niet actuarieel.
  • De Investering is een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn en biedt een fiscaal voordeel en een Premie aan. De Investering is geen deelname in het kapitaal van Casa Kafka Pictures, maar behelst een verbintenis tot het overmaken van een bepaalde som met het oog op het bekomen van een Tax Shelter Attest van een in aanmerking komend audiovisueel werk of een Podiumwerk, welke onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een fiscale vrijstelling. Casa Kafka Pictures verbindt zich ertoe om, in ruil voor de Investering, een Premie te storten, betaald door de Producent van het werk, en om haar verplichtingen, zoals beschreven in de Prospectus, na te leven om de investeerder de mogelijkheid te geven het Tax Shelter Attest en het hiermee gepaard gaande fiscale voordeel te verkrijgen. In het geval de fondsen niet ontvangen werden binnen de 90 dagen na de ondertekening van de Raamovereenkomst zal de Investeerder hiervoor dan een forfaitaire vergoeding van 15% aangerekend worden.
  • Het percentage van de Premie verbonden aan de Investering zoals vermeld in de Prospectus is enkel geldig voor de stortingen van de Investering uitgevoerd door de Investeerders vóór 31 december 2020. Na deze datum zal het gemiddelde van de EURIBOR waarop het percentage van de Premie gebaseerd is, gewijzigd worden. Dit gemiddelde van de EURIBOR kan negatief zijn, zoals het geval is voor de stortingen uitgevoerd in het eerste semester van 2020. Dit gemiddelde van de EURIBOR wordt met 450 bp verhoogd. De berekening van de Premie in de Prospectus is gebaseerd op een investeringsperiode van 18 maanden. De Premie zal lager zijn als de investeringsperiode korter is dan 18 maanden.
  • Een deel van de klanten van Casa Kafka Pictures worden aangebracht door Belfius Bank, in het kader van hun samenwerking. Indien deze samenwerking stopgezet zou worden, zou dit een negatieve impact kunnen hebben op de financiële resultaten van Casa Kafka Pictures. De financiële situatie van Casa Kafka Pictures heeft echter geen rechtstreekse impact op de Investering, noch op de globale winst, in percenten uitgedrukt, over de gehele periode van de Investering. Niettemin, zelfs als de globale winst van de Investering niet rechtstreeks beïnvloed wordt door de financiële situatie van Casa Kafka Pictures, bestaat er evenwel een risico dat de weerhouden Premie, niet betaald wordt aan de Investeerder of dat die hem slechts gedeeltelijk betaald wordt in geval van faillissement van Casa Kafka Pictures.