Risico’s

PROSPECTUS

Casa Kafka Pictures NV beschikt over een Prospectus goedgekeurd door FSMA op 21 augustus 2018. Deze Prospectus geeft details over haar aanbod en volmacht tot 20 augustus 2019. We nodigen u uit om dit document te raadplegen voordat u een investeringsbeslissing neemt.

JURIDISCH KADER ARTIKEL 194ter WIB

Het Tax Shelter-stelsel is gebaseerd op de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna “WIB92”) volgens dewelke een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een vrijstelling van haar belastbare basis ten belope van 356% van de geïnvesteerde bedragen.

DE RISICO’S GELINKT AAN DE INVESTERING

De Investering omvat een aantal risico’s die in een door Casa Kafka Pictures uitgegeven Prospectus (vanaf pagina 23) worden beschreven. De minimum investering bedraagt € 3.000 per jaar en per vennootschap. De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het fiscale Tax Shelter-stelsel. De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat het Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder.

De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een premie en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het Prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -27,38%). De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering.

1 Voor zover hij voldoet aan de beperkingen en voorwaarden zoals bedoeld in het Prospectus en in de Raamovereenkomst mag de Investeerder fiscaal, ten voorlopige titel, een bedrag aftrekken dat gelijk is aan 356 % van het bedrag van de Investering (aanlagsvoet 29,58% voor een overeenkomst getekend vanaf 1 januari 2019). Het fiscale rendement is 5,30%.

2 Het nettobedrag van de premie verschilt naargelang het belastingtarief waaraan de investeerder onderworpen is. De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde winst waarvan sprake in het Prospectus is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting uiterlijk op 30 december 2018 en zal moeten worden herberekend indien de storting na die datum plaatsvindt, in functie van het Euribortarief dat vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden, daar de winst lager is indien de duur minder dan 18 maanden bedraagt.